Welcome to Kagoshima Info. Home Page!


Japanese version is here.

 Sakurajima  Iso Garden  spa


Copyright (C) 1995 Y. HAKURAKU, Kagoshima Univ.

hakuraku□eee.kagoshima-u.ac.jp (KagoInfo)